Klára Hájková - celoživotní vzdělávání


Přejdi na obsah

Podmínky výuky platné od 1.1.2017

Platí pro všechny typy individuální i skupinové výuky


Všeobecné informace:


1) Jedna vyučovací lekce trvá 60 minut. V případě dohody lektora se studentem je možné prodloužit jednu vyučovací lekci angličtiny až na 120 minut.
2) Jedná- li se o individuální výuku způsob a obsah výuky se řídí potřebami, schopnostmi a dovednostmi studenta.
3) Na úvodní lekci jsou dohodnuty konkrétní podmínky výuky se studentem, případně jeho zákonným zástupcem. V případě výuky angličtiny student absolvuje vstupní test za účelem zjištění znalostní úrovni.
4) Způsob platby:
Převodem na účet formou záloh nebo na základě vyúčtování za jednotlivé měsíce. Je možné dohodnout frekvenci placení i kratší než jeden měsíc.
5) V případě, že se student ze závažných důvodů (nemoc, pracovní cesta,…) nemůže lekce v dohodnutém termínu zúčastnit, neprodleně tuto skutečnost oznámí lektorovi.
6) Storno
a) v případě neomluvené hodiny lekce propadá a student hradí storno lekce v plné výši lekce,
b) v případě, že se student omluví ze závažných důvodů včas (do 24 hodin před započetím lekce), storno není započítáno,
c) v případě, že se student omluví z lekce v době kratší než 24 hodin před započetím lekce, hradí storno v plné výši částky za jednu lekci. V případě dohodnuté delší lekce se částka navyšuje v závislosti na dohodnuté délce trvání.
7) Student vždy s ukončením kalendářního měsíce (nebo v souvislosti s dohodnutou frekvencí placení záloh) obdrží výkaz výuky za uplynulé období, ve kterém je zohledněn zejména obsah jednotlivých lekcí, počet odučených, příp. stornovaných lekcí, délka trvání jednotlivých lekcí a informace o platbách za jednotlivé lekce.
8) Student je povinen se připravovat na lekce angličtiny dle svých možností a schopností, tak aby výuka nebyla zbytečně prodlužována a bylo dosaženo cílů daných studentem v přiměřeném časovém rozvrhu.


Doučování
Povinnosti doučovaného:

1) Před každou lekcí oznámit lektorovi nejpozději den předem aktuálně probíranou látku ve škole, včetně toho, zda student vykládanou látku a její procvičování pochopil či nikoliv. V akutních případech je možné oznamovat aktuální dění ve škole později než ve výše určené lhůtě.
2) Průběžně oznamovat lektorovi započetí nové lekce ve škole, zadání výuky slovíček, student bude předkládat nová slovíčka zapsaná do školního sešitu podle určení vyučujícího ve škole, sešit bude mít odpovídající úpravu dle dispozic vyučujícího ve škole. Student bude průběžně prokazovat znalost požadované slovní zásoby.
3) Průběžně oznamovat lektorovi všechna hodnocení znalostí ve škole – známkové, případně textové.
4) Oznamovat lektorovi všechny předpokládané písemné práce.
5) Oznamovat lektorovi zadání domácích úkolů, zejména referátů (včetně témat) a jiných písemných či ústních úloh.
6) Plnit domácí úkoly zadané lektorem v jím zadaných termínech – o těchto si vést záznamy.
7) Pro doučování vést zvláštní sešit na záznamy a procvičování doučované látky s odpovídající úpravou.


Doporučení zákonným zástupcům v případě doučování:

1) Spolupracovat účinně s lektorem dle individuálně dohodnutých postupů, zejména pak dohlížet na dodržování pravidelné docházky, případně umožnit pravidelnou výuku v místě studenta.
2) V případě, že musí být ze závažných důvodů se strany doučovaného lekce zrušena, neprodleně o této skutečnosti informovat lektora – podmínky storna viz bod 6) „Všeobecné informace“.
3) Lektor zasílá zákonnému zástupci vždy na konci kalendářního měsíce výkaz o výuce za uplynulé období (viz bod č. 7 „Všeobecné informace“). Zákonný zástupce provede kontrolu výkazu v návaznosti na zaplacené lekce a znalosti a studijní výsledky doučovaného.

zpět


Nabízím | Novinky | Akce | Proč právě se mnou | Kontakt | Ceník | Podmínky | Fotogalerie | Vod fšeho kousek | Ukázky cvičení | English Corner | Recepty | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku